Regulamin konkursu „KONKURS HALLOWEEN”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „KONKURS HALLOWEEN” („Konkurs”) organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com. w zakresie jakim działa ten portal - zgodnie z  regulacjami tego portalu. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. Konkurs ma  na celu w szczególności promowanie profilu ELAMPY.PL na portalu społecznościowym Facebook.com.

 

2. Organizatorem Konkursu jest Zuma Line Sp. z o.o. (dalej: „Organizator”).

 

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem. Organizator odpowiada za prawidłowe administrowanie i przetwarzanie danych osobowych w Konkursie oraz ochronę tych danych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem profilu „ELAMPY.PL”, w Serwisie Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/elampypl/

 

5. Konkurs trwa od dnia 23.10.2020 (jednak nie wcześniej niż w momencie opublikowania postu konkursowego na profilu wskazanym w ust. 4 tego paragrafu) do dnia 28.10.2020 r. do godziny 23:59:59.

 

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

 

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

 

9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, który działał sprzecznie z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulował wynikami Konkursu lub podjął inne działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje albo zasady współżycia społecznego.

 

10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani w żaden sposób wspierany przez właściciela Serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Serwisu społecznościowego Facebook.

 

11. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

12. Wszelkie informacje wykorzystywane w Konkursie, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z poen. Zm.). Podanie danych osobowych w Konkursie ma charakter całkowicie dobrowolny, lecz niezbędny do prawidłowej realizacji wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje odpowiednio prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, żądania uaktualniania lub uzupełniania, a także sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612).

 

14. Na potrzeby niniejszego regulaminu i Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil „ELAMPY.PL”, w Serwisie Facebook.com zamieszczony pod adresem: https://www.facebook.com/elampypl/ przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu „ELAMPY.PL”;

b. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu;

c. „Zadanie konkursowe” – zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;

d.. „Zwycięzca” – Uczestnik, który zostanie wybrany jako zwycięzca Nagrody przez Komisję Konkursową.

e. „Nagroda” – nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu;

f. „Serwis” – zespół logicznie lub funkcjonalnie powiązanych ze sobą stron lub podstron internetowych. Zamiennie może być w Regulaminie używane w tym zakresie słowo „portal”.

 

§ 2.

Uczestnicy Konkursu

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221  Kodeksu cywilnego, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które:

a) posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu Uczestnika muszą być prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i regulaminem Serwisu Facebook.com;

b) zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin;

c) w przypadku zwycięstwa w Konkursie, Uczestnicy–Zwycięzcy prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody (tj. imię i nazwisko, dane adresowe oraz telefon kontaktowy) w wiadomości do profilu https://www.facebook.com/elampypl/ (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”).

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

 

3. Osoba, która bierze udział w Konkursie, wraz z zadaniem konkursowym powinna oświadczyć, że zapoznała się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień. W razie braku takiego jednoznacznego oświadczenia, Organizator może wystąpić o jego przesłanie.

 

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, dziadkowie, rodzice i rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

7. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowanie wyników, fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie i jego Zadania Konkursowego.

 

8. Organizator lub Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com oraz praw tych Uczestników dotyczących zasad funkcjonowania Serwisu społecznościowego Facebook, w szczególności uregulowanych w regulaminie lub polityce prywatności tego Serwisu oraz w innych dokumentach, na których opiera się funkcjonowanie Serwisu społecznościowego Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest wyłącznie osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

 

9. Organizator lub Zleceniodawca Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,

c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,

d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook i korzystaniem z tego Serwisu,

e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników lub innych użytkowników w Serwisie Facebook,

f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,

g) treści umieszczane przez Uczestników w ramach Serwisu Facebook h) brak spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i uprawniających do wydania Nagrody.

 

§ 3.

Zasady Konkursu

 

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na profilu „ELAMPY.PL” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/elampypl/ w ramach Serwisu Facebook i przy wykorzystaniu przez Uczestników komentarza pod wpisem konkursowym.

 

2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest samodzielne wykonanie zdjęcia zgodnego z tematem zawartym w poście konkursowym na profilu https://www.facebook.com/elampypl/. Zwycięzcą będzie ten Uczestnik, którego zdjęcie zostanie przez Organizatora uznane za najlepsze z uwzględnieniem w szczególności: oryginalności, kreatywności i atrakcyjności zamieszczonego zdjęcia. Dopuszczalne są wyłącznie odpowiedzi w formie zdjęcia.

 

3. Zgłoszenia Uczestników do udziału w Konkursie przyjmowane są wyłącznie poprzez zamieszczanie komentarzy pod wpisem konkursowym. W zakresie jakim w ramach Konkursu zgłaszane są Utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik może zgłosić wyłącznie utwory własne.  

 

4. Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik może zgłaszać od momentu zamieszczania postu informującego o konkursie do dnia 28.10.2020 r. do godziny 23:59:59.

 

5. Uczestnik może udzielić nieograniczonej ilości odpowiedzi, a tym samym dokonać nieorganicznej ilości zgłoszeń w Konkursie. Wielkość odpowiedzi jest ograniczona w sposób tożsamy z ograniczeniami stosowanymi na portalu Facbook.com.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4.

Tryb wyłonienia Zwycięzców

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestników warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu, a także przestrzeganie zasad tego Regulaminu.

 

2. W Konkursie zostaną przez Komisję Konkursową wyłonieni trzej zwycięzcy.

 

3. Zwycięzcy wybrani zostaną przez Komisję Konkursową przy uwzględnieniu oryginalności, kreatywności i atrakcyjności zamieszczonej odpowiedzi.

 

4. Po zakończeniu Konkursu - w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od wskazanej daty jego zakończenia – Komisja Konkursowa poinformuje Zwycięzcę o przyznanej nagrodzie.  

§ 5.

Nagroda

 

1.      Nagrodą w konkursie jest lampa stołowa HALLOWEEN, umieszczona pod adresem: https://www.elampy.pl/stolowe/6057-lampa-stolowa-halloween.html

 

2.      Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3.       W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, w tym do przekazania jej innym Uczestnikom.

 

4.      O zwycięstwie w Konkursie, Zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości na Facebook lub e-mail. Następnie Zwycięża zostanie proszony o wysłanie wiadomości prywatnej do profilu  https://www.facebook.com/elampypl/ (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”) wraz ze swoimi danymi niezbędnymi do przesłania do niego Nagrody.

 

5.      Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną i przesłać dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody – w szczególności zgodnie z § 2 ust. 1 pkt c) niniejszego Regulaminu.

 

6.      Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej.

 

7.      W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator może według własnej decyzji, dokonać wyboru innego Zwycięzcy lub rezygnować z wyboru innego Zwycięzcy.

 

8.      Nagroda zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu danych do wysyłki.

§ 6.

Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu  https://www.facebook.com/elampuypl (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”) w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

 

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14  (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem tej samej formy, co złożenie przez niego reklamacji.

 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „KONKURS HALLOWEEN”

 

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu lub Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny.

 

4. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu https://www.facebook.com/elampypl/ (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”).

 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora pod jego adresem oraz zamieszczony jest pod linkiem wraz z postem konkursowym dostępnym na profilu https://www.facebook.com/elampypl/ w ramach Serwisu Facebook.

 

6. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnej przyczyny, to jest jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione w szczególności z uwagi na: awarię techniczną, zmianę regulaminu Facebook lub decyzję właścicieli lub zarządzających Facebook w zakresie dozwolonego wykorzystania funkcjonalności tego Serwisu, działania siły wyższej, zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcia postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na profilu https://www.facebook.com/elampypl/ w Serwisie Facebook, zgodnie z regulaminem tego Serwisu.

 

 

§ 8.

Dane Osobowe

 

Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w celach związanych z: (i) realizacją i obsługą niniejszego konkursu – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, (ii) przekazania nagrody – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. 
Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom: firmom transportowym – w związku z ewentualnie świadczonymi usługami transportowymi, firmom informatycznym – operatorom systemów informatycznych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu realizacji konkursu. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.