REGULAMIN PROMOCJI: 

„Złóż zamówienie za minimum 299 zł na elampy.pl i odbierz prezent” (lipiec 2018)

I. Postanowienia ogólne dotyczące Promocji

1. Organizatorem promocji „Złóż zamówienie za minimum 299 zł na elampy.pl i odbierz prezent” , dalej „Promocja” jest spółka Zuma line sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Zajączka 9, 40-050 Katowice, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja skierowana jest do Klientów detalicznych sklepu internetowego www.elampy.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) dokonujących zakupów (składających zamówienie) w okresie od 23.07.2018 r. do 02.09.2018 r. (dalej: „okres Promocji”). 

3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym oraz oznaczone przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” (dalej „Towar”), na zasadach i z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Promocją objęte są wyłącznie zamówienia na Towary złożone w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem tego sklepu. Promocja nie obowiązuje w jakichkolwiek innych Salonach Sprzedaży i sklepach internetowych prowadzonych przez Organizatora (np. zumaline.com).

5. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych poza okresem Promocji. Momentem zamówienia decydującym o udziale w promocji jest kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” co musi nastąpić po godzinie 0:00 pierwszego dnia okresu Promocji i do godziny 23:59 ostatniego dnia okresu Promocji (bez względu na datę zapłaty ceny Towaru czy datę ich odbioru).

6. Wyłączone z udziału w Promocji są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele dostawców Towarów objętych Promocją.

II. Zasady Promocji

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Uczestnik, który spełni warunki niniejszej akcji otrzyma nieodpłatnie: Worek/Plecak (dalej „Worek”) o wartości 29 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i otrzymania Worka, jest złożenie jednorazowego zamówienia Towarów za minimalną wartość 299 zł brutto w sklepie internetowym elampy.pl w okresie od 23 lipca do 02 września 2018 roku.

4. Celem ustalenia prawa do uczestnictwa w Promocji, bierze się pod uwagę wyłącznie wartość zamawianych Towarów, bez wartości usług (w tym kosztów transportu).

5. Do jednego zamówienia  przysługuje JEDEN prezent, bez względu na jego wartość. Przez jedno zamówienie rozumie się jeden „koszyk” objęty jedną procedurą zamawiania i zapłaty. 

6. Promocja trwa do dnia 2 września 2018 jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. O ewentualnym wyczerpaniu zapasu Worków i wcześniejszym zakończeniu promocji Organizator powiadomi na stronie elampy.pl. Zamówienia złożone po publikacji oświadczenia o wyczerpaniu zapasu, nie będą uprawniać do uczestnictwa w promocji bez względu na ich wartość.

7. Otrzymany Worek nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. Warunki zwrotu towaru

1. W przypadku skorzystania przez Klienta z przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez Organizatora prawa zwrotu całości lub części Towarów uprawniających do otrzymania Worka(nabytych w okresie trwania Promocji), rozwiązania całości lub części umowy sprzedaży, bądź odstąpienia od niej w całości lub części – z przyczyn leżących po stronie Klienta – Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Worka w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użycia. W przypadku częściowego zwrotu, rozwiązania lub odstąpienia, zdanie poprzednie stosuje się, gdy ponownie ustalona wartość zamawianych Towarów (w części pozostającej w mocy) nie przekracza kwoty 299 zł.  

2. Jeżeli dokonanie zwrotu Worka okaże się niemożliwe w terminie 30 dni lub w tym termienie nie zostanie dokonane przez Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu wartości Worka, tj. kwoty 29 zł w terminie kolejnych 30 dni.

3. Jeżeli zwrot całości lub części Towarów nabytych w okresie trwania Promocji, rozwiązanie całości lub części umowy sprzedaży bądź odstąpienie od niej w całości lub części nastąpi z przyczyn nie leżących po stronie Klienta, Klient zatrzymuje przyznany mu Worek.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.elampy.pl

2. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Zumaline sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Zajączka 9 , 40-050 Katowice. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami. Dane, mogą być udostępniane następującym podmiotom: producentom towarów  - w związku z postępowaniami reklamacyjnymi, firmom transporotowym -  związku ewentualnie świadczonymi usługami transportowymi, firmom informatycznym  - operatorom systemów informatycznych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu dokonania zamówienia. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin i warunki Promocji. Zmiana Regulaminu i warunków Promocji staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian będą objęte Promocją na zasadach dotychczasowych.