Ustawa (o bateriach i akumulatorach) bazuje na dyrektywie 2006/66WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Jej celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję ilości substancji niebezpiecznych. Wiąże się to z właściwym zbieraniem oraz recyklingiem powstających z nich odpadów. Użytkownik końcowy jest zobowiązany ustawowo do zwrotu lub właściwej utylizacji zużytych starych baterii (akumulatorków i baterii jednorazowych). Sugeruje to znak umieszczony na opakowaniu przedstawiający przekreślony pojemnik na śmieci, który oznacza, że nie wolno wrzucać baterii do domowych odpadów ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje. W tym celu należy bezpłatnie oddać zużyte, stare baterie w publicznych punktach zbiórki w gminie lub w sklepach. Zbieranie selektywne według rodzajów ma na celu ułatwienie ich przetwarzania i recyklingu.

Ustawa (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07. 2012, str. 38, z późn. zm.). Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia poprzez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzanym przez zużyty sprzęt. Żarówki i świetlówki energooszczędne, ze względu na zawartość szkodliwej dla zdrowia i środowiska rtęci, zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, toteż muszą być osobno segregowane, tak aby mogły zostać odpowiednio unieszkodliwione lub przetworzone. Tego typu odpady przyjmowane są bezpłatnie przez Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (informacje o punktach znajdują się na stronach internetowych urzędów gmin). Ponadto ogólnodostępne pojemniki na odpady niebezpieczne coraz częściej można spotkać w sklepach wielkopowierzchniowych. Wszystkie te surowce nadają się do ponownego wykorzystania.

W sytuacji, gdy świetlówka lub żarówka energooszczędna ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu – np. stłuczeniu. Przede wszystkim należy wywietrzyć mieszkanie, nie wolno używać odkurzacza aby toksyczne opary nie dostały się do powietrza. Uszkodzone szkło należy starannie zebrać i włożyć do kilku warstw foliowej torebki. Warto korzystać z dodatkowej ochrony dłoni w postaci lateksowych rękawiczek. Wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu. Wszystkie elementy, które mogły mieć kontakt z metalem należy również usunąć i wyrzucić do specjalnych pojemników przeznaczonych na odpady niebezpieczne lub oddać do przeznaczonego punktu.

Na produktach przeznaczonych do recyklingu umieszczony jest znak przekreślonego kosza na śmieci. Oznacza to, że produkt nie powinien być wrzucany do śmietnika wraz z innymi odpadami.